Přeskočit na obsah
Jazyk stránky cs / CZ
Jazyk stránky

Pracovní portál MANUVIA je rozdělený na samostatné regiony podle trhu práce. Zároveň máte možnost přeložit informace do požadovaného jazyka.

Čeština
Česká republika

Vnitřní oznamovací systém

Vážený zaměstnanec / obchodní partner,

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů naše korporace přijala Vnitřní oznamovací systém, který umožňuje našim obchodním partnerům a zaměstnancům podávat oznámení, v případě že mají podezření, že dochází k protiprávnímu jednání.

Za Protiprávní jednání je považuje především: i) jednání, které má znaky trestného činu; ii) jednání, které má znaky přestupku (za který je zákonem stanovena pokuta s horní hranicí alespoň 100 000 Kč); iii) jednání, které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; iv) jednání, které porušuje některé jiné právní předpisy ČR nebo EU (viz směrnice „Vnitřní oznamovací systém“)

Oznámení protiprávního jednání je možno podat následujícími způsoby:

  1. ústně – v tomto případě se pořídí jeho zvuková nahrávka oznámení nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží (oznamovatel je oprávněn vykonat oznámení i osobně, přičemž takovéto oznámení je příslušná osoba povinna přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal).
  2. písemně a zasláno elektronicky: i) do speciální e-mailové schránky Příslušné osoby, tj. na e-mailovou adresu: oznameni@manuvia.com nebo ii) prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře dostupného na webovém sídle skupiny Manuvia, tj. na stránce https://manuvia.cz/oznameni (vyplněním formuláře, který je pod tímto textem).
  3. písemně a zasláno poštovní zásilkou na adresu: Manuvia, a. s., organizační složka, Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, přičemž oznamovatel je povinen označit zásilku obsahující oznámení poznámkou „Vnitřní oznamovací systém“ nebo jménem Příslušné osoby (v zájmu zabezpečení ochrany před obeznámením se s obsahem oznámení jinou osobou, jako je Příslušná osoba).

Oznamovatel může také podat oznámení u přímo Ministerstvu spravedlnosti, a to prostřednictvím portálu „JUSTICE CZ OZNAMOVATEL“ web: https://oznamovatel.justice.cz/, kontaktní formulář, je ke dni nabití účinnosti zákona o ochraně oznamovatelů, dostupný na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Další způsoby podávání oznámení přímo Ministerstvu spravedlnosti naleznete na jeho webu https://oznamovatel.justice.cz/.

Za Příslušnou osobu byl jmenován pan:

Robert Čunta, tel.: +420 739 411 129, e-mail: oznameni@manuvia.com

Naše korporace přijímá oznámení od všech kategorií oznamovatelů, a to bez ohledu na právní základ a způsob spolupráce, tj. od osob, které vykonávají závislou práci v základním pracovněprávním vztahu;

samostatně výdělečnou činnost; vykonávají práva spojená s účastí v právnické osobě; vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby; plní úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet; spravují svěřenecký fond; vykonávají dobrovolnickou činnost; vykonávají odbornou praxi, stáž; vykonávají práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Formulář pro učinění oznámení  protiprávního jednání

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje (tj. název zaměstnavatele, resp. obchodního partnera) a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.