Přeskočit na obsah
Přihlásit se
Jazyk stránky cs / CZ
Jazyk stránky

Pracovní portál MANUVIA je rozdělený na samostatné regiony podle trhu práce. Zároveň máte možnost přeložit informace do požadovaného jazyka.

Čeština
Česká republika

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením protiprávního jednání

Ilustrační pozadí

Vážený subjekte údajů, tj. osobo, od které zpracováváme osobní údaje.
Tímto Vám poskytujeme základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, a také o Vašich právech spojených se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Výklad pojmů:

Příjemce – Příjemcem osobních údajů je jakýkoliv subjekt, kterému naše společnost Vaše osobní údaje poskytne, 
tj. v podstatě jakákoliv osoba, která bude mít prostřednictvím naší společnosti přístup k Vašim osobním údajům.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Pověřencem pro ochranu osobních údajů je osoba, která dohlíží na ochranu osobních údajů u jednotlivých subjektů údajů (tj. i Vašich osobních údajů) ve společnosti, která zpracovává Vaše osobní údaje. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete jako subjekt údajů kontaktovat se všemi otázkami, které se týkají zpracovávání Vašich osobních údajů a uplatňování Vašich práv vyplývajících z nařízení na ochranu osobních údajů. Vaše práva vyplývající z nařízení na ochranu osobních údajů jsou blíže popsána níže.

Profilování – Profilování je jakákoliv forma automatizovaného zpracovávání osobních údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů na vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby. Výsledkem profilování jsou především analýzy nebo předvídání aspektů dotčené fyzické osoby souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem.
V podstatě je to způsob zpracovávání osobních údajů, na základě kterého se zpracovávané osobní údaje použijí na vytvoření profilu subjektu údajů, pomocí kterého je možné předvídat chování nebo osobní preference subjektu údajů.

Automatizované individuální rozhodování – Automatizované individuální rozhodování je způsob, kdy o právech a povinnostech subjektů údajů rozhoduje určitý počítačový program, teda v podstatě cesta k rozhodování bez lidského faktoru, resp. lidský faktor pouze nastaví pravidla, na základě kterých naprogramovaný počítačový program následně vykonává rozhodnutí.

Právní základ – Právním základem zpracovávání je zákonný důvod, na základě kterého je naše společnost jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje.

Totožnost správce:
Správcem, t.j. společností, která zpracovává Vaše osobní údaje je společnost, které se oznámení protispolečenské činnosti týká, těmito společnostmi můžou být:

Název společnosti (obchodní firma):Sídlo:IČ:
Manuvia, a. s. podnikající na území České republiky
prostřednictvím Manuvia, a. s., organizační složka 
Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava01734920
Solveo s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava29455006
Manuvia Job s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 55 022
Manuvia DreamJob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava08280983

Kontaktní údaje správce:
Správce můžete kontaktovat buď formou listové zásilky odeslané na adresu sídla jednotlivého správce (viď v tabulce výše), nebo formou e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu: info@manuvia.com.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Správce ve smyslu Nařízení GDPR není povinen vyjmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Úlohy obdobné funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává ve skupině Manuvia, právní oddělení společnosti Manuvia, a. s. se sídlem: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926 podnikající na území České republiky prostřednictvím Manuvia, a. s., organizační složka, se sídlem: Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920. Právní oddělení společnosti Manuvia, a. s. můžete kontaktovat písemně, a to buď formou poštovní zásilky odeslané na adresu: Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, s tím, že uvedete, že zásilka je určena pro Pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo formou e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu: zodpovedna.osoba@manuvia.com
Aktuální kontaktní údaje najdete vždy na internetové stránce https://manuvia.cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekci pro uchazeče o zaměstnání.

Účely zpracovávání, pro které jsou osobní údaje určeny:
Plnění zákonných povinností správce vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (především vedení evidence údajů o přijatých oznámeních).

Právní základ zpracovávání:
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:

 • Splnění zákonné povinnosti správce, t.j. Vaše osobní údaje musíme zpracovávat z důvodu, abychom splnili povinnosti, které naší společnosti ukládá zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Kategoriemi příjemců jsou především:

 • Příslušná osoba (identifikační údaje příslušné osoby jsou uvedené ve vnitřním oznamovacím systému)
 • společnost pověřená vedením Vnitřního oznamovacího systému (t.j. společnost Manuvia, a. s. podnikající na území České republiky prostřednictvím Manuvia a. s., organizační složka, se sídlem: Na Jízdárně 2767/21a, 702 00, Ostrava, IČO: 01734920)
 • kontrolní orgány (např. Ministerstvo spravedlnosti České republiky)
 • Orgány činné v trestním řízení

Informace o tom, zda naše společnost zamýšlí přenést Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo 
do mezinárodní organizace:
Naše společnost nezamýšlí přenášet Vaše osobní údaje do třetích zemí (tj. do zemí, které nejsou v Evropské unii) nebo do mezinárodní organizace.

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy, zda je subjekt údajů povinen poskytnout osobní údaje, a také možné následky neposkytnutí takových údajů:
Jako subjekt údajů nejste povinen poskytnout nám své osobní údaje, avšak jelikož je účelem zpracování Vašich osobních údajů především poskytování pracovních nabídek pro Vaši osobu, tak bez poskytnutí Vašich údajů by nebyla naše společnost reálně schopna splnit tento účel, a tedy by Vám nenabídla žádnou pracovní nabídku.

Informace o existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování + informace o použitém postupu, významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro subjekt údajů:
Naše společnost jako správce nevyužívá Vaše osobní údaje na profilování. Naše společnost jako správce nevyužívá automatizované individuální rozhodování.

Vaše práva jako subjektu údajů související s ochranou osobních údajů: Právo na přístup k osobním údajům; Právo na opravu osobních údajů; Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“); Právo na omezení zpracování osobních údajů; Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; Právo na přenositelnost osobních údajů; Právo kdykoliv odvolat souhlas aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání před datem odvolání souhlasu; Právo podat stížnost dozorovému orgánu;
Konkrétní informace co je obsahem jednotlivých práv a případně jak je uplatnit je uvedeno níže v části „Vaše práva jako subjektu údajů související s ochranou osobních údajů“.

Vaše práva jako subjektu údajů související s ochranou osobních údajů:

 1. Právo na přístup k osobním údajům:
  1. Jako subjekt údajů máte právo získat od správce (tj. naší společnosti) potvrzení o tom, jak zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají.
  2. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, které o Vaší osobě zpracováváme a zároveň máte právo na to, abychom Vám poskytli následující informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů naší společností:
   • informaci o tom, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme,
   • informaci o tom jaké kategorie osobních údajů zpracováváme o Vaší osobě,
   • informaci o příjemcích, případně alespoň kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci třetích zemí, případně příjemci, kterými jsou mezinárodní organizace,
   • pokud je to možné, tak informaci o předpokládané době uchování Vašich osobních údajů nebo, pokud to není možné, tak informaci o kritériích na její určení,
   • informaci o tom, že máte právo od správce (tj. naší společnosti) požadovat opravu Vašich osobních údajů nebo požadovat jejich vymazání nebo omezení zpracování nebo, že máte právo vznést námitku proti takovému zpracování,
   • informaci o tom, že máte právo podat stížnost dozorovému orgánu,
   • informaci o tom, že pokud jsme Vaše osobní údaje nezískali přímo od Vás, máte právo 
na získání jakýchkoliv dostupných informací, pokud jde o jejich zdroj,
   • informaci o tom, že při rozhodování využíváme, případně nevyužíváme automatizované rozhodování včetně profilování, a pokud využíváme automatizovaný způsob rozhodování, tak máte právo na to, abychom Vám poskytli alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
  3. Pokud bychom Vaše osobní údaje přenášeli do třetí země nebo mezinárodní organizace, máte právo jako subjekt údajů být informován o přiměřených zárukách týkajících se přenosu (tj. o tom, jakým způsobem je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů v třetích zemích).
  4. Jako správce je naše společnost povinna Vám poskytnout kopii Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě zpracováváme. Za jakékoliv další kopie, o které jako subjekt údajů požádáte, je naše společnost oprávněna jako správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud jako subjekt údajů podáte žádost elektronickými prostředky, informace Vám poskytneme prostřednictvím e-mailové zprávy (na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší žádosti), pokud jako subjekt údajů nepožádáte o jiný způsob.
 2. Právo na opravu osobních údajů:
  1. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby naše společnost jako správce bez zbytečného odkladu opravila Vaše nesprávné osobní údaje. S ohledem na účely zpracování máte právo jako subjekt údajů na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.
  2. Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.
 3. Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“):
  1. Jako subjekt údajů máte právo dosáhnout u naší společnosti jako správce, aby byly Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány. Naše společnost jako správce je povinna bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje, pokud je splněný některý z těchto důvodů:
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je získávali nebo jinak zpracovávali,
   • jestliže se zpracování Vašich osobních údajů provádí na právním základě Vašeho souhlasu a jako subjekt údajů odvoláte souhlas, na základě kterého se zpracování vykonává, a zároveň už neexistuje jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů,
   • využijete jako subjekt údajů Vaše právo namítat proti zpracovávání osobních údajů uvedené v bodě 5,
   • Vaše osobní údaje se zpracovaly nezákonně,
   • Vaše osobní údaje musí být vymazané, aby se splnila zákonná povinnost vyplývající z právních předpisů EU, případně právních předpisů ČR,
   • osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, přičemž jsou zpracovány osobní údaje dítěte.
  2. V případě, že by naše společnost jako správce zveřejnila Vaše osobní údaje a máme povinnost vymazat Vaše osobní údaje, informujeme správce, který provádí zpracování Vašich osobních údajů, že jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie a repliky. Tyto kroky podnikeme se zřetelem na dostupnou technologii a náklady formou vhodných opatření včetně technických opatření.
  3. Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každé vymazání osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů:
  1. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby naše společnost jako správce omezila zpracování osobních údajů za předpokladu, že jde o jeden z těchto případů:
   • pokud jako subjekt údajů napadnete správnost Vašich osobních údajů, máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů během období, které naši společnosti jako správci umožní ověřit správnost Vašich osobních údajů,
   • pokud je zpracování Vašich osobních údajů protizákonné a Vy jako subjekt údajů namítáte proti vymazání Vašich osobních údajů a namísto toho žádáte o omezení jejich použití,
   • pokud naše společnost jako správce už Vaše osobní údaje nepotřebuje na účely zpracování, ale potřebujete je Vy jako subjekt údajů k prokázání, uplatňování nebo obhajování Vašich právních nároků,
   • pokud jako subjekt údajů namítáte vůči automatizovanému rozhodování včetně profilování, které může naše společnost jako správce využívat při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů během doby, která naši společnosti jako správci umožní ověřit, jestli jsou oprávněné důvody naši společnosti jako správce dostatečné na tento způsob zpracování osobních údajů.
  2. Během období, ve kterém naše společnost jako správce omezí zpracování Vašich osobních údajů, je naše společnost oprávněna jako správce Vaše osobní údaje jen uchovávat. Jakékoliv jiné zpracovatelské operace je naše společnost jako správce oprávněna vykonat jen:
   • za předpokladu, že k tomu udělíte souhlas,
   • je to potřebné na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
   • je to potřebné na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
   • je to potřebné z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.
  3. Před tím, než bude omezení zpracování zrušeno, je naše společnost jako správce povinna Vás o této skutečnosti informovat.
  4. Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každé omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
  1. Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv podat námitku z důvodů týkajících se Vaši konkrétní situace proti zpracování Vašich osobních údajů, které je vykonáváno na následujícím právním základě:
   • pokud je zpracování Vašich osobních údajů nevyhnutelné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci,
   • pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana.
  2. Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv namítat vůči profilování vykonávanému na základě právních základů uvedeném v předchozí větě. Po uplatnění Vašeho práva podat námitku v souladě s tímto bodem, nesmí naše společnost jako správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud naše společnost neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo naše společnost neprokáže, že důvodem zpracování je prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
  3. Taktéž máte právo jako subjekt údajů podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracované na účely přímého marketingu, a taktéž máte právo namítat vůči profilování v rozsahu, který souvisí s přímým marketingem. Po uplatnění Vašeho práva namítat v souladě s tímto bodem nesmí naše společnost jako správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje na účely přímého marketingu.
  4. Jako subjekt údajů máte právo uplatňovat své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů:
  1. Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli naši společnosti jako správci. Naše společnost jako správce má povinnost Vám poskytnout tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  2. Taktéž jako subjekt údajů máte právo požadovat, aby naše společnost přenesla Vaše osobní údaje jinému správci.
  3. Naše společnost je povinna přenést Vaše osobní údaje za předpokladu, že zpracování Vašich osobních údajů vykonává naše společnost automatizovanými prostředky (tj. např., že máme Vaše údaje v naší interní počítačové databázi) a zároveň, že Vaše osobní údaje naše společnost zpracovává na jednom z následujících právních základů:
   • na základě Vašeho souhlasu,
   • nebo naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě toho, že je mezi Vámi jako subjektem údajů a naší společností uzavřena smlouva, při plnění které je nevyhnutelné, abychom zpracovali Vaše osobní údaje (např. Smlouva o zprostředkování zaměstnání, kdy z důvodu hledání vhodné práce pro Vás, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje).
  4. Při uplatňování svého práva na přenositelnost Vašich osobních údajů máte právo na to, aby byl přenos Vašich osobních údajů provedený přímo od naší společnosti k druhému správci za předpokladu, že je to technicky možné.
 7. Právo kdykoliv odvolat souhlas aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání před datem odvolání souhlasu:
  1. Pokud naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje na právním základě, kterým je Váš souhlas, 
tj. naší společnosti jste poskytl/la buď písemně na papíře, nebo elektronicky (např. vyplněním formuláře na internetu) prohlášení, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.
  2. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání Vašich osobních údajů vycházejícího 
ze souhlasu před jeho odvoláním. Jako správce je naše společnost povinna zabezpečit, aby odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů bylo z Vaší strany jako subjektu údajů alespoň tak jednoduché, jako jeho poskytnutí.
  3. Za účelem odvolání souhlasu můžete využít elektronický formulář dostupný na internetové stránce: https://nabidkyprace.manuvia.com/odvolani-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju/.
  4. Odvolat Váš souhlas můžete také formou e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu naší společnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailové zprávy musíte uvést Vaše identifikační údaje, abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň v rámci zprávy musíte uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“).
  5. Odvolat Váš souhlas můžete také formou poštovní zásilky odeslané na adresu sídla správce. V dopise musíte čitelně uvést Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň musíte v dopise uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“). Taktéž je vhodné dané odvolání vlastnoručně podepsat.
  6. Odvolat Váš souhlas můžete také osobně, a to na jakékoliv pobočce naší společnosti, případně prostřednictvím našeho callcentra (kontaktní údaje callcentra, jako i seznam a adresy poboček nejdete na našem webu https://manuvia.cz/).
  7. Naše společnost Vás, jako subjekt údajů, může po doručení odvolání souhlasu (především v případě odvolání souhlasu prostřednictvím e-mailové zprávy nebo vyplněním elektronického formuláře) kontaktovat (např. telefonicky) za účelem kontroly, že odvolání souhlasu vytvořila a provedla Vaše osoba.
 8. Právo podat stížnost dozorovému orgánu:
  • V případě, že máte jakékoliv pochybnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte jako subjekt údajů právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. státnímu orgánu, který vykonává dozor nad správným a zákonným zpracováváním osobních údajů od subjektů údajů.
  • V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627.
  • Příslušné kontaktní údaje na Úřad pro ochranu osobních údajů najdete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10
  • Další užitečné informace týkající se práv subjektu údajů naleznete na následovném odkazu: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276